The House of Songs 

NAFA Theatre (Singapore)

Director: Guoping Liu (Central Academy of Drama)

Scenic Design: Tianshu Liu

Multimedia Design: Tianshu Liu

Costume Design: Xianping Wang

The End
Introduction Scene
Memories Scene
Memories Scene
Singing Scene
Poet Scene
Arguing Scene
Arguing Scene
Arguing Scene
Singing Scene
White Model (Scale: 1/8"=1'-0")
White Model (Scale: 1/8"=1'-0")